Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school kent een medezeggenschapsraad waarin ouders en personeel alle belangrijke aangelegenheden van de school kunnen bespreken.
De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht orgaan.
Voor belangrijke besluiten heeft het schoolbestuur de instemming van de medezeggenschapsraad nodig; denk aan besluiten over het schoolplan, het zorgplan, alle regels op het gebied van veiligheid en gezondheid.
Bij andere besluiten moet het bestuur de raad om advies vragen zoals bv.. de vakantieregeling.

De vergaderingen van de MR raad zijn openbaar.
De MR houdt via de nieuwsbrief van de school de ouders op de hoogte te houden van haar werkzaamheden

De MR van onze school is als volgt samengesteld:
Voorzitter: Mw. Josca Heier ( ouder)
Secretaris: Dhr. John v.d. Sman ( leerkracht)
Leden: Dhr. Frank v.d. Linden ( ouder)
Dhr. Erwin van Nielen ( ouder)
Mw. Suzanne v. Boxmeer ( leerkracht)
Mw. Carla Hulsen ( leerkracht)

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Alle zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen die vallen onder het bestuur van SKOSO, worden besproken in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
Vanuit onze school zijn twee leden afgevaardigd om zitting te nemen in de GMR.
Het gaat om een ouderafvaardiging en een personeelslid.

De GMR van onze school is als volgt samengesteld:
Mw. Susanne Ubaghs (ouder)
Mw. Maria Dekkers (leerkracht)